Prejsť na navigáciu

Poskytujeme komplexné protipovodňové riešenia

Prejsť na navigáciu

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie: 

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ 

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracovávania vašich osobných údajov je spoločnosť
IVAR Slovensko, s.r.o.  sídlom Benediktiho 5, 811 05  Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 35739371,
DIČ: 2020269988, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 16614/B. 

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 905 510 199, písomne na adrese Benediktiho 5, 811 05  Bratislava alebo e-mailom na povodne@ivar-slovensko.sk 

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Minimalizujeme rozsah osobných údajov, ktoré spracovávame, tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracovávame osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracovávame tieto kategórie osobných údajov: 

Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, prípadne názov firmy a IČO, DIČ, IČ DPH, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).

Kontaktné údaje, ktorými sú váš e-mail, telefónne číslo alebo kontaktná adresa.

Informácie o využívaní našich produktov a služieb, ktoré ste si zakúpili alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho webu, informačného newslettera a podobne.

Záznamy e-mailovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej alebo písomnej podobe.

ÚČELY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým pre potrebu uzatvárania zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým príjem a spracovanie objednávok, zmlúv, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, a pod. 

Pre riadne plnenie si všetkých zákonných povinností, spracovávame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok. 

Vaše osobné údaje spracovávame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu. 

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom v prípadoch, keď: 

je spracovávanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy

alebo je spracovávanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom

alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden alebo viaceré účely; tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou služieb alebo spracovávanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV 

Osobné údaje môžu byť pri spracovávaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov: 

advokátske a právne kancelárie

znalci a súdni znalci

inkasné spoločnosti a exekútori

súdy a orgány činné v trestnom konaní

účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracovávať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 36 mesiacov od jeho opätovného udelenia. 

V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracovávať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby. 

V prípade plnenia zmluvy, budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok. 

V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov. 

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB 

Pri spracovávaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať vaše práva: 

Máte právo na prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť, na aký účel sú spracovávané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracovávania.

Máte právo na opravu; pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

Máte právo na výmaz osobných údajov.

Ak sú vaše osobné údaje spracovávané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovávania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Máte právo na obmedzenie spracovávania; pokiaľ si to želáte, budeme vaše údaje spracovávať iba na najnutnejšie zákonné dôvody alebo vôbec.

Máte právo na prenosnosť údajov; ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické alebo zákonné prekážky.

Rovnako máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220,
tel. č.: +421 (2) 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ 

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 905 510 199, 

písomne na adrese Benediktiho 5, 811 05  Bratislava alebo e-mailom na povodne@ivar-slovensko.sk 

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti alebo veľkého počtu žiadostí, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme vás o tom a o dôvodoch informovať.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

KONTAKT PRE INFORMÁCIE 

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 905 510 199, písomne na adrese Benediktiho 5, 811 05  Bratislava alebo e-mailom na povodne@ivar-slovensko.sk 


icon-rychlost
Rýchlosť montáže

icon-odolnost
Odolnosť

icon-kvalita
Kvalita

icon-24r
26 rokov na trhu

2.jpg

Ochrana výrobného závodu HALEON Levice

1. 2. 2024

Významný výrobca HALEON Levice a.s.  /Pfizer, GlaxoSmithKline, Novartis/   sa zameriava na výrobu produktov osobnej starostlivosti o...

Čítať ďalej
1.jpg

Mobilné hradenie Prvá stavebná sporiteľňa - Bratislava

1. 12. 2023

 Dlhoročná finančná inštitúcia PSS – Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. v Bratislave nás oslovila s požiadavkou na zabezpečenie…

Čítať ďalej